Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
  English edition English edition
γραφικό
   
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο συμπόσιο «Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση» με εισήγηση ή ανακοίνωση θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ilsym@lib.uth.gr σχετική περίληψη το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2008 (η αρχική προθεσμία της 14/11/2008 παρατάθηκε για έξι ημέρες).

Η περίληψη θα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη σε MS-Word με γραμματοσειρά Times New Roman μονού διάστιχου, να περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία και να συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα σύνταξης που μπορείτε να κατεβάσετε στον Η/Υ σας από το κάτω μέρος της παρούσας ιστοσελίδας:
  • Τίτλος της εισήγησης (στην ελληνική και αγγλική γλώσσα)
  • Πλήρη στοιχεία για κάθε έναν από τους συγγραφείς (όνομα-επώνυμο, ονομασία φορέα εργασίας, θέση εργασίας, ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση - στην ελληνική και αγγλική γλώσσα)
  • Κείμενο περίληψης μέχρι 400 λέξεις (στην ελληνική και αγγλική γλώσσα)
  • Λέξεις κλειδιά (στην ελληνική και αγγλική γλώσσα)
  • Θεματική ενότητα στην οποία κατά κύριο λόγο ανήκει η εισήγηση

Οι παρουσιάσεις των εισηγήσεων θα πρέπει να έχουν μέγιστη διάρκεια 20 λεπτά και θα μπορούν να γίνουν με εκτυπωμένες διαφάνειες ή με χρήση PowerPoint μέσω Η/Υ (θα υπάρχει διαθέσιμος Η/Υ με σύνδεση στο Internet, ενώ θα δίνεται η δυνατότητα χρήσης φορητού Η/Υ του εισηγητή υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει ενημερώσει έγκαιρα τη Γραμματεία του Συμποσίου).

Υπόδειγμα Περίληψης: κατεβάστε και επεξεργαστείτε στον Η/Υ σας το αρχείο MS Word του υποδείγματος σύνταξης της περίληψης


   
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Μεταμορφώσεως 2, 383 33 Βόλος
e-mail: ilsym@lib.uth.gr - τηλ. 24210 74892, 24210 06335 fax: 24210 74851, 24210 06345
Go to: www.epeaek.gr
γραφικό