Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
  English edition English edition
γραφικό
   
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

Οι εισηγήσεις μπορούν να υποβληθούν στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα και πρέπει να περιλαμβάνουν τα παρακάτω στοιχεία και να συνταχθούν σύμφωνα με τα υποδείγματα σύνταξης που μπορείτε να κατεβάσετε στον Η/Υ σας από το κάτω μέρος της παρούσας ιστοσελίδας:
 • Τίτλος εισήγησης (γραμματοσειρά Times New Roman)
 • Ονοματεπώνυμα συγγραφέων, Ίδρυμα / Φορέας
 • Περίληψη εισήγησης
 • Λέξεις κλειδιά
 • Κείμενο εισήγησης
 • Έκταση κειμένου: χωρίς όριο
 • Γραμματοσειρά: Times New Roman
 • Μέγεθος Γραμματοσειράς: 12 pt (στιγμές)
 • Μορφή Σελίδας: Α4
 • Περιθώρια: (πάνω 2,5 εκ., κάτω 2,5 εκ., αριστερά 3,5 εκ., δεξιά 2,0 εκ.)
 • Μορφή παραγράφου: μονό διάστιχο
 • Παράγραφοι: Μεταξύ των παραγράφων πρέπει να μεσολαβεί ένα μονό διάστιχο κενό.
 • Ενότητες: Μεταξύ των ενοτήτων πρέπει να μεσολαβούν δύο μονά διάστιχα κενά.
 • Βιβλιογραφία και παραπομπές: Μεταξύ δύο διαδοχικών αναφορών στη βιβλιογραφία θα πρέπει να μεσολαβεί ένα μονό διάστιχο κενό. H βιβλιογραφία και οι παραπομπές θα πρέπει να ακολουθούν το σύστημα βιβλιογραφικών αναφορών-παραπομπών του Harvard (Harvard Author - Date citation and referencing system). Για βοήθεια στη σύνταξη βιβλιογραφίας με το σύστημα Harvard μπορείτε να κατεβάσετε σε μορφή pdf τον ελεύθερα διαθέσιμο οδηγό "Quote, Unquote" του Leeds Metropolitan University της Μ. Βρετανίας από τη διεύθυνση:
  http://skillsforlearning.leedsmet.ac.uk/harvard_2004.pdf
 • Αρίθμηση σελίδων: στο κέντρο κάθε υποσέλιδου με γραμματοσειρά Times New Roman 11 pt
Το κείμενο της εισήγησης πρέπει να υποβληθεί σε ηλεκτρονική μορφή, γραμμένο σε MS Word και μπορεί να σταλεί συνημμένο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ilsym@lib.uth.gr μέχρι και την Παρασκευή 30/1/2009. Τα πλήρη κείμενα των εισηγήσεων θα δημοσιευθούν σε ηλεκτρονική μορφή (html ή pdf) σε ειδική ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην οποία η πρόσβαση θα είναι ελεύθερη.

Υπόδειγμα σύνταξης πλήρους κειμένου στην ελληνική γλώσσα (αρχείο MS Word)
Υπόδειγμα σύνταξης στην αγγλική γλώσσα
(αρχείο MS Word)


   
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Μεταμορφώσεως 2, 383 33 Βόλος
e-mail: ilsym@lib.uth.gr - τηλ. 2421-074892 fax: 2421-074851
Go to: www.epeaek.gr
γραφικό