Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
  English edition English edition
γραφικό
   
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Οι θεματικές ενότητες του συμποσίου είναι οι παρακάτω:

1. Πληροφοριακή Παιδεία: παγκόσμιο πλαίσιο και τρέχουσα εφαρμογή του στα Ελληνικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Δράσεις και ενέργειες εκπαίδευσης χρηστών βιβλιοθηκών & πληροφοριακής παιδείας που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια των έργων του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ του ΥΠΕΠΘ.
 • Προγράμματα, μελέτες, έρευνες για την εκπαίδευση χρηστών βιβλιοθηκών και την πληροφοριακή παιδεία στα ελληνικά ακαδημαϊκά ιδρύματα.
 • Ορισμοί, πρότυπα, μοντέλα και οργανισμοί πληροφοριακής παιδείας
 • Πληροφοριακή παιδεία και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
 • Η ύπαρξη προγραμμάτων πληροφοριακής παιδείας ως στοιχείο αξιολόγησης πανεπιστημιακών ιδρυμάτων του εξωτερικού
2. Πληροφοριακή Παιδεία και Ακαδημαϊκή Κοινότητα
 • Γνώμες και απόψεις των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας για τη χρήση και την αξιοποίηση των διαθέσιμων πληροφοριακών πηγών, την πληροφοριακή παιδεία και τη Δια βίου Μάθηση (Δια βίου Εκπαίδευση και Δια βίου Κατάρτιση)
 • Συνεργασία προσωπικού βιβλιοθηκών και εκπαιδευτικής κοινότητας (μελών ΔΕΠ & Διδασκόντων με το ΠΔ 407/80) στο σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων πληροφοριακής παιδείας
 • Διαδικασίες ενσωμάτωσης της πληροφοριακής παιδείας στα προγράμματα σπουδών των Τμημάτων των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων
3. Μαθήματα Πληροφοριακής Παιδείας και Εκπαίδευση Προσωπικού
 • Θεωρίες μάθησης και διδασκαλίας, σχεδιασμός και οργάνωση διδασκαλίας προγραμμάτων πληροφοριακής παιδείας
 • Απόψεις του προσωπικού των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών για τη συμμετοχή τους στα προγράμματα εκπαίδευσης χρηστών και πληροφοριακής παιδείας
 • Εκπαίδευση προσωπικού που θα συμμετέχει στην υλοποίηση μαθημάτων πληροφοριακής παιδείας
4. Στρατηγικές και Πολιτικές Ανάπτυξης Πληροφοριακής Παιδείας
 • Πολιτικές πληροφοριακής παιδείας στα ακαδημαϊκά ιδρύματα
 • Τρόποι προώθησης (marketing) της πληροφοριακής παιδείας στα ακαδημαϊκά ιδρύματα
 • Πληροφοριακή παιδεία και Δια βίου Μάθηση - Σχέση μεταξύ Βιβλιοθηκών και των υπό ίδρυση Ινστιτούτων Δια βίου Εκπαίδευσης των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Εθνικές στρατηγικές για την ανάπτυξη της πληροφοριακής παιδείας
5. Πληροφοριακή Παιδεία και ηθική: η σωστή χρήση & αξιοποίηση της πληροφορίας
 • Η ηθική χρήση της πληροφορίας
 • Λογοκλοπή και ανώτατη εκπαίδευση
 • Μεθοδολογία συγγραφής φοιτητικών εργασιών και πληροφοριακή παιδεία


   
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Μεταμορφώσεως 2, 383 33 Βόλος
e-mail: ilsym@lib.uth.gr - τηλ. 24210 74892, 24210 06335 fax: 24210 74851, 24210 06345
Go to: www.epeaek.gr
γραφικό